paralax

PRIVATUMO POLITIKA

Ši Privatumo politika (toliau – Privatumo politika) skirta Jums suprasti, kaip UAB ,,Švykai“, juridinio asmens kodas 300108121, adresas R. Kalantos g. 32, LT-52494, Kaunas ir UAB ,,Švykų priešgaisrinės sistemos“, juridinio asmens kodas 304195472, adresas R. Kalantos g. 32, LT-52494, Kaunas (toliau – Bendrovė, Bendrovės arba Duomenų valdytojai) tvarko Jūsų asmens duomenis. Privatumo Politikoje yra pateikiama svarbi informacija apie Jūsų asmens duomenų apsaugą, Jūsų kaip duomenų subjektų teises ir jų įgyvendinimą.

Į Jūsų privatumą žiūrime labai rimtai. Bendrovės visada veikia laikydamosis teisės aktų nuostatų, gerosios praktikos ir užtikrina, kad Jūsų privatumui nekils pavojus. Bendrovės įsipareigoja užtikrinti tinkamas technines ir organizacines asmens duomenų apsaugos priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Bendrovės tvarko Jūsų asmens duomenis kaip savarankiški Duomenų valdytojai pagal Jūsų sudarytą sutartį su konkrečia Bendrove ar kitą teisinį pagrindą.

SĄVOKOS

Asmens duomenys – tai bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas). Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant vardą, pavardę, adresą, informaciją apie sveikatą, įsiskolinimus ir kt.

Duomenų subjektas – tai fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko Bendrovė.

Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka (rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas).

DUOMENŲ TVARKYMAS

Bendrovės asmens duomenis tvarko tiksliai, sąžiningai ir tik tokiais tikslais, kuriais buvo renkami, laikantis teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.

Visus asmens duomenis renkame, saugome ir tvarkome vadovaudamiesi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Elektroninių ryšių įstatymu ir kitų įstatymų, reglamentuojančių Jūsų teises, bei teisės aktų nuostatomis ir neperduodame jų jokioms trečiosioms šalims, nebent tai padaryti būtume įpareigoti įstatymais, kitais teisės aktais arba jei tai būtų būtina mūsų paslaugoms teikti, arba jei jūs aiškiai sutikumėte, kad jūsų duomenys būtų perduodami.

Mes galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

 • Specializuotų paslaugų teikimas;
 • Asmenų aptarnavimas;
 • Kandidatų į laisvą darbo vietą duomenų administravimas;
 • Bendrovės interneto svetainės tobulinimas, rinkodaros kampanijų aktualizavimas (slapukų naudojimas).

Specializuotų paslaugų teikimas

Siekiant Jums ir ar Jūsų atstovaujamai bendrovei tinkamai suteikti specializuotas paslaugas infrastruktūros, pramonės, energetikos, komercinės paskirties ir kitų statinių statybos bei remonto projektuose, Bendrovės gali tvarkyti tokius Jūsų asmens duomenis:

 • Vardas;
 • Pavardė;
 • Darbovietė ir pareigybė (jei Bendrovės klientas yra juridinis asmuo);
 • Asmens kodas (jei Bendrovės klientas yra fizinis asmuo);
 • Adresas (jei Bendrovės klientas yra fizinis asmuo);
 • Kontaktiniai duomenys (el. paštas; tel. numeris);
 • Kita informacija, kurią Jūs patys pasirenkate pateikti Bendrovei.

Nurodyti asmens duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo ir (ar) sutarties sudarymo ir vykdymo ir (ar) teisės aktuose nustatytų prievolių vykdymo pagrindu, siekiant suteikti Jums specializuotas paslaugas infrastruktūros, pramonės, energetikos, komercinės paskirties ir kitų statinių statybos bei remonto projektuose.

Jūsų asmens duomenys specializuotų paslaugų teikimo tikslo pagrindu yra saugomi, vadovaujantis 2011 m. kovo 9 d. Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakyme Nr. V-100 „Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“ bei Bendrovių vidiniuose teisės aktuose įtvirtintų saugojimo terminų.

Visais atvejais, Jūsų asmens duomenis tvarkome iki visiško prievolių įvykdymo pagal sutartis, sudarytas su konkrečia Bendrove, bet ne ilgiau nei 10 metų po sutarčių pasibaigimo ir (ar) visiško prievolių įvykdymo pagal šias sutartis.

Mes visais atvejais įsipareigojame, kad visi surinkti Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi tik tokia apimtimi, kiek tai yra būtina užtikrinti tinkamą specializuotų paslaugų teikimą, su tuo susijusius kitus tikslus ir mus saistančių teisinių prievolių įvykdymą.

Jūsų asmens duomenų valdytoju yra laikoma Bendrovė su kuria sudarėte sutartį dėl specializuotų paslaugų infrastruktūros, pramonės, energetikos, komercinės paskirties ir kitų statinių statybos bei remonto projektuose.

Asmens duomenų tvarkymas asmenų aptarnavimo atvejais

Bendrovės Jūsų asmens duomenis taip pat tvarko ir tais atvejais, kai Jūs su mumis susisiekiate, pateikiate užklausą, klausimus, siunčiate informaciją Bendrovių viešai skelbiamais kontaktais.

Bendrovės Jūsų asmens duomenis tvarko siekdamos administruoti užklausas ir skundus, atsakyti į Jūsų užklausas, užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, saugodama ir gindama Bendrovės teises ir teisėtus interesus. Savo duomenis mums pateikiate sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t. y. kreipimusi į mus.

Jūsų asmens duomenys yra ištrinami išnagrinėjus Jūsų kreipimąsi į konkrečia Bendrovę. Siekdami įgyvendinti Bendrovės teisėtą interesą kaupti įrodymus apie gautas užklausas, atsakymus į jas, taip pat suteiktas paslaugas ir turėtą kontaktą, priklausomai nuo duomenų rūšies ir aplinkybių, tam tikrais atvejais galime saugoti ilgiau, tol, kol atitinka tikslus, kuriems buvo surinkti.

Ilgesnis Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tais atvejais, kai:

 • Būtina, kad konkreti Bendrovė galėtų apsiginti nuo pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių;
 • Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
 • Esant pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios pradėtas tyrimas;
 • Esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

Prašome Jūsų, teikiant užklausas, klausimus ar kitą informaciją konkrečiai Bendrovei teikti minimalų kiekį asmeninės informacijos. Pateikite tik tuos asmens duomenis, kurie būtini tikslams, dėl kurių siunčiamas laiškas, prašymas ar užklausa atsakyti, įvykdyti.

Prašome laiško, prašymo, pridedamų dokumentų pavadinimuose nenaudoti vardo ir pavardės, tel. numerio, el. pašto adreso, banko sąskaitos numerio, specialių (jautrių) duomenų ir kt. Laiško, užklausos ar prašymo tekste, nenurodyti tokių asmens duomenų kaip asmens kodas, finansinių duomenų ir kitų perteklinių ir nereikalingų duomenų.

Kandidatų į laisvą darbo vietą administravimas

Bendrovės Jūsų pateiktus asmens duomenis taip pat gali tvarkyti kandidatų į laisvą darbo vietą administravimo tikslais, kai Jūs savo asmens duomenis konkrečiai Bendrovei pateikiate siekdami prisijungti prie Bendrovės komandos.

Šiuo atveju Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu. Jūsų gautus duomenis Bendrovės saugos iki konkrečios atrankos į darbo vietą pabaigos, išskyrus atvejus, kai Jūs sutiksite, kad Jūsų asmens duomenys būtų saugomi papildomus 1 (vienerius) metus. Tuo atveju, jei neišreikšite savo atskiro sutikimo tvarkyti Jūsų asmens duomenis pasibaigus šiai darbo atrankai, Jūsų asmens duomenis Bendrovės įsipareigoja ištrinti ir (ar) sunaikinti per 5 (penkias) darbo dienas po to, kai su atrinktu kandidatu bus pasirašyta darbo sutartis.

Pabrėžiame, kad teikdami savo asmens duomenis turite vengti pateikti ir Bendrovėms nesiųsti perteklinės informacijos. Prašome nei laiške, nei pridedamuose CV, motyvaciniuose laiškuose nenurodyti nereikalingų asmens duomenų, tokių kaip asmens kodas, šeiminė padėtis, specialūs (jautrūs) duomenys, finansiniai duomenys, banko sąskaitos numeris ir kt.

Informuojame, kad siekiant įvertinti Jūsų kandidatūrą, galime kreiptis į Jūsų nurodytus buvusius darbdavius ir pasiteirauti informacijos apie Jūsų kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes.

Slapukų naudojimas

Kai lankotės mūsų interneto svetainėje, Bendrovė (UAB ,,Švykai“) gali rinkti ir tvarkyti lankytojo IP adresą, tinklo ir vietos duomenis. Duomenys yra renkami slapukų ir kitų panašių technologijų pagalba vartotojų sutikimo pagrindu.

Slapukai yra mažos tekstinės rinkmenos, kurias mūsų interneto svetainė nori patalpinti Jūsų kompiuteryje ar kituose prie interneto prisijungusiuose įrenginiuose, tokiuose kaip planšetiniai kompiuteriai ar išmanieji telefonai. Jei Jūsų naršyklės nustatymai priima slapukus, Jūsų naršyklė tekstą prideda mažos rinkmenos pavidalu.

Dauguma Bendrovės naudojamų slapukų yra būtini interneto svetainės veikimui ir yra techniniai. Dauguma slapukų iš Jūsų įrenginio ištrinami pasibaigus jūsų naršyklės sesijai (sesijos slapukai). Būtinuose slapukuose saugomą informaciją naudojame tik tam, kad pateiktume reikalingą informaciją interneto svetainėje. Platformoje yra taip pat naudojami ir netechniniai slapukai.

Slapukas Galiojimo terminas Slapuko aprašymas
_ga 2 metai Daugelių atvejų šis slapukas naudojamas norint nustatyti unikalius puslapio lankytojus ir jis atnaujinamas kiekvieno puslapio rodinyje. Šiam slapukui suteikiamas unikalus identifikatorius, kurį „Google Analytics“ naudoja siekiant užtikrinti slapuko galiojimą ir prieinamumą kaip papildomą saugumo priemonę.
_gid 24 valandos Šis slapukas naudojamas siekiant atskirti vartotojus.
_gat Seanso metu Šis slapukas naudojamas „Google Analytics“ siekiant riboti užklausų dažnumą.
_utma 2 metai Naudojamas atskirti lankytojus ir naršymo sesijas.
_utmt 10 minučių Naudojamas pagreitinti siunčiamų užklausų kiekį.
_utmb 30 minučių Naudojamas atskirti naujas naršymo sesijas ir apsilankymus.
_utmz 6 mėnesiai Naudojamas identifikuoti reklamą, kuri atvedė lankytoją į tinklalapį. Taip pat talpina informaciją (naršymo istoriją) apie aplankytus tinklalapius iki kol buvo pasiektas galutinis tikslas – galutinis tinklalapis.
_utmx 18 mėnesių Naudojami įvertinti, kurį tiksliai (reklaminį) turinį stebėjo lankytojas.
_utmx 18 mėnesių Naudojamas įvertinti, kiek laiko lankytojas stebėjo reklaminį turinį.
_gaexp 90 dienų Naudojamas įvertinti vartotojo įsitraukimą į reklamos turinį.
_opt_awcid 24 valandos Naudojamas identifikuoti reklamas, kurios yra susietos su Google Ads klientų ID.
_opt_awmid 24 valandos Naudojamas identifikuoti reklamas, kurios yra susietos su Google Ads reklamos ID.
_opt_awkid 24 valandos Naudojamas identifikuoti reklamas, kurios yra susietos su Google Ads reklamos grupių ID.
_opt_utmc 24 valandos Naudojamas identifikuoti reklamas, kurios yra susietos su Google Ads reklamos kriterijų ID.

Slapukų pranešime jums pateikiama informacija apie tai, kad naudojame slapukus. Tęsdami naudojimąsi mūsų interneto svetaine po to, kai parodome slapukų pranešimą ir sutikdami su slapukų naudojimu, sutinkate su slapukais bei patvirtinate, kad esate informuotas apie juos. Savo naršyklę galite sukonfigūruoti taip, kad atsisakytumėte kai kurių ar visų slapukų ar kad būtų prašoma Jūsų leidimo prieš juos priimant. Informaciją apie tai, kaip galite pakeisti savo naršyklės nustatymus, rasite apsilankę www.aboutcookies.org arba www.allaboutcookies.org.

Daugiau informacijos apie slapukų tvarkymą galite rasti čia:

DUOMENŲ TVARKYTOJAI. DUOMENŲ GAVĖJAI

Bendrovės, vadovaudamosi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatomis, turi teisę pasitelkti duomenų tvarkytojus. Su jais sudaroma asmens duomenų tvarkymo sutartis, atsižvelgiant į minėto reglamento reikalavimus. Duomenų subtvarkytojai negali būti pasitelkti be konkrečios Bendrovės sutikimo.
Bendrovės gali pasitelkti duomenų tvarkytojus atskiriems asmens duomenų tvarkymo veiksmams atlikti, t. y.:

 • Buhalterinės apskaitos vedimas;
 • Programinės įrangos administravimas ir priežiūra;
 • Dokumentų archyvavimas;
 • Kt.

Šie paslaugų teikėjai imasi duomenų tvarkymo procedūrų konkrečios Bendrovės vardu bei tik pagal Bendrovės nurodymus. Trečiosios šalys, kurios tvarko asmens duomenis, parenkamos atidžiai ir vadovaujantis taikomais duomenų apsaugos teisės aktais.

Tam tikromis aplinkybėmis Bendrovės išoriniams paslaugų teikėjams gali būti suteikta prieiga prie Jūsų asmens duomenų, tačiau tik nurodytais duomenų tvarkymo tikslais. Pagal sutartis, tokios trečiosios šalys yra įpareigotos užtikrinti, kad jų duomenų apsaugos lygis būtų bent jau lygiavertis tam, kurį užtikrina Bendrovė, bei reikalauja taikomi teisės aktai. Visi Bendrovės vardu tvarkomi duomenys išlieka Bendrovės kontrolėje. Nuolatos stebima atitiktis Bendrovės nurodymams, duomenų apsaugos lygiams bei sutartiniams įsipareigojimams, sudarytiems su duomenų tvarkytoju.

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS

Duomenų subjektų teises Bendrovės įgyvendins atskirai, nepagrįstai nedelsdamos, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo. Per nurodytą terminą Bendrovės pateiks duomenų subjektui informaciją apie veiksmus, kurių ėmėsi gavus prašymą. Vieno mėnesio laikotarpį Bendrovės gali pratęsti dar dviem mėnesiams, atsižvelgdamos į prašymų sudėtingumą ir skaičių, tačiau bet kokiu atveju Bendrovės per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo informuos Jus apie tokį pratęsimą, kartu nurodys ir vėlavimo priežastis.
Jums Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas užtikrina duomenų subjekto teises. Bet kuriuo metu Jūs, Bendrovei tinkamai įsitikinus Jūsų tapatybe, turite teisę:

 • būti informuotas apie duomenų tvarkymą

Bendrovės Jums suteiks visą informaciją, kurią turite teisę gauti ir kuri nėra nurodyta šioje Privatumo politikoje, pavyzdžiui: jei yra, asmens duomenų gavėjus; asmens duomenų saugojimo laikotarpius arba, jei tai neįmanoma, kriterijus, taikomus tam laikotarpiui nustatyti; teisę prašyti, kad Bendrovės leistų susipažinti su duomenų subjekto asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą; tai, ar asmens duomenų pateikimas yra teisės aktais arba sutartyje numatytas reikalavimas ir pan.

 • susipažinti su tvarkomais duomenimis

Bendrovės Jums patvirtins, ar su Jumis susiję asmens duomenys yra tvarkomi, o jei tokie asmens duomenys yra tvarkomi, suteiks visą reikiamą informaciją: duomenų tvarkymo tikslus; atitinkamų asmens duomenų kategorijas; duomenų gavėjus arba duomenų gavėjų kategorijas, kuriems buvo arba bus atskleisti asmens duomenys; asmens duomenų saugojimo laikotarpius arba, jei neįmanoma, kriterijus, taikomus tam laikotarpiui nustatyti; teisę prašyti duomenų valdytojo ištaisyti arba ištrinti asmens duomenis ar apriboti su duomenų subjektu susijusių asmens duomenų tvarkymą arba nesutikti su tokiu tvarkymu; kai asmens duomenys renkami ne iš duomenų subjekto, visą turima informacija apie jų šaltinius. Bendrovės pateiks tvarkomų asmens duomenų kopiją. Kai duomenų subjektas prašymą pateikia elektroninėmis priemonėmis, informacija pateikiama įprastai naudojama elektronine forma.

 • reikalauti ištaisyti duomenis

Jūs turite teisę Bendrovių reikalauti, kad jos nepagrįstai nedelsdamos ištaisytų netikslius Jūsų asmens duomenis. Atsižvelgiant į tikslus, kuriais duomenys buvo tvarkomi, Jūs turite teisę reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs asmens duomenys.

 • reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“)

Esant pagrindui (pavyzdžiui, asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami ir pan.), galite reikalauti, kad Jūsų asmens duomenys būtų ištrinti.

 • apriboti duomenų tvarkymą

Jūs galite reikalauti apriboti Jūsų duomenų tvarkymą, jei tai atitinka Bendrajame duomenų apsaugos reglamente apibrėžtus kriterijus, pavyzdžiui, Bendrovei nebereikia Jūsų asmens duomenų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums siekiant apginti teisinius reikalavimus; Jūs ginčijate duomenų tikslumą laikotarpiui, per kurį Bendrovė gali patikrinti asmens duomenų tikslumą ir pan.

 • į duomenų perkeliamumą

Tais atvejais, kai Bendrovės tvarko Jūsų asmens duomenis automatizuotomis priemonėmis Jūsų sutikimu arba sudarytos sutarties su Bendrove pagrindu Jūs turite teisę gauti savo pateiktus asmens duomenis susistemintu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir juos persiųsti kitam duomenų valdytojui, o Bendrovė nesudarys tam kliūčių. Jūs turite teisę, kad Bendrovė Jūsų asmens duomenis persiųstų kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma.

 • nesutikti

Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas Bendrovės teisėtiems interesams pasiekti, išskyrus kai konkreti Bendrovė duomenis tvarko dėl priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba siekiant apginti teisinius reikalavimus.

Kad įgyvendintumėte bet kurias šiame skirsnyje įvardytas teises, galite kreiptis:

 • elektroniniu paštu info@svykai.lt (UAB ,,Švykai) ir mantas.libonas@svykai.lt (UAB ,,Švykų priešgaisrinės sistemos).
 • siųsdami registruotą laišką paštu, adresu R. Kalantos g. 32, LT-52494, Kaunas.

Siųsdami prašymą Bendrovei registruotu laišku, privalote tiksliai nurodyti, kuriam iš Duomenų valdytojų prašymas yra adresuotas.

Nepaisant bet kokių kitų teisių gynimo priemonių, taip pat turite teisę bet kuriuo metu pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

DUOMENŲ SAUGUMAS

Bendrovės itin atsargiai saugo Jūsų asmens duomenis naudodamos tinkamas duomenų apsaugos priemones. Jos apima: aktyvų ir reaktyvų rizikos valdymą, programinės įrangos periodinį atnaujinimą, antivirusinių programų naudojimą, prieigos kontrolės ir apsaugos sistemas, kontroliuojamą prieigos / vartotojo teisių suteikimą ir priežiūrą, įgūdžių užtikrinimą organizuojant su asmens duomenų tvarkymu susijusio personalo mokymus, o taip pat atliekant duomenų tvarkytojų vertinimą bei atranką. Popieriniai dokumentai yra laikomi patalpose kuriose yra taikomos tinkamos apsaugos priemonės. Asmenys (darbuotojai), dirbantys su asmens duomenimis, yra saistomi konfidencialumo pareigų nustatytų teisės aktuose ir konfidencialumo susitarimų. Bendrovės nuolat atnaujina savo vidaus praktiką.

Visais atvejais Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes visuomet įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

PRIVATUMO POLITIKA

Savo veiklą Bendrovės vysto ir gerina nuolat, todėl Bendrovės turi teisę pakeisti šią Privatumo politiką bet kuriuo metu, vadovaujantis taikytinais įstatymais ir kitais teisės aktais. Aktuali Privatumo politikos redakcija visuomet skelbiama Bendrovių interneto svetainėje.

Jei turite klausimų dėl Jūsų duomenų tvarkymo, prašome susisiekti su mumis elektroniniu paštu: info@svykai.lt (UAB ,,Švykai) ir mantas.libonas@svykai.lt (UAB ,,Švykų priešgaisrinės sistemos).

Šis tinklalapis naudoja slapukus (angl. cookies).Daugiau informacijos×Sutinku